Prohlášení o ochraně údajů

1) OBECNÉ POZNÁMKY A ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

Těší nás, že jste navštívili naše webové stránky. Ochrana vašeho soukromí a vašich osobních údajů, tzv. údajů souvisejících s osobou, při používání našich webových stránek je naším důležitým zájmem.

Osobní údaje jsou podle čl. 4 č. 1 GDPR (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) všechny informace, které odkazují na identifikovanou nebo identifikovatelnou fyzickou osobu. Mezi tyto informace patří například vaše jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa a také vaše IP adresa. Údaje, které například díky anonymizaci nelze spojit s Vaší osobou, nejsou osobními údaji. Zpracování osobních údajů (např. shromažďování, ukládání, čtení, vyhledávání, používání, přenos, výmaz nebo zničení) podle čl. 4 č. 2 GDPR vždy vyžaduje právní základ nebo Váš souhlas. Zpracovávané osobní údaje musí být vymazány, jakmile je dosaženo účelu zpracování a neexistují žádné další zákonem předepsané povinnosti jejich uchovávání.

Informace o nakládání s vašimi osobními údaji při návštěvě našich webových stránek naleznete zde.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje pouze na tyto webové stránky. Nevztahuje se na jiné webové stránky třetích stran, na které od nás vedou pouze hypertextové odkazy. Za důvěrné nakládání s vašimi osobními údaji na těchto webových stránkách třetích stran nemůžeme převzít žádnou odpovědnost, protože nemůžeme ovlivnit, zda tyto společnosti dodržují ustanovení o ochraně osobních údajů. O tom, jak tyto společnosti nakládají s vašimi osobními údaji, se laskavě informujte přímo na těchto webových stránkách.

Níže naleznete kontaktní údaje na odpovědnou kancelář a pracovníky odpovědné za ochranu osobních údajů.

2) ODPOVĚDNÁ KANCELÁŘ

Kancelář odpovědná za zpracování osobních údajů na těchto webových stránkách je (viz právní upozornění):

PRInnovation GmbH
, Lagerhofstr. 4, D-04103 Leipzig, Německo
Výkonný ředitel: Dr Kathrin Thiem a Dr Alexander Brener
E-mail: INFO@PRINNOVATION.ORG

3) PRACOVNÍCI ODPOVĚDNÍ ZA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V případě otázek týkajících se ochrany osobních údajů je Vám k dispozici pověřenec pro ochranu osobních údajů, který jedná za společnost PRInnovation, a to na následující adrese: PRInnovation GmbH, Lagerhofstr. 4, D-04103 Leipzig, Německo; e-mail: INFO@PRINNOVATION.ORG

4) SHROMAŽĎOVÁNÍ OBECNÝCH ÚDAJŮ A INFORMACÍ

a) TYP A ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V případě, že naše webové stránky používáte pouze k získání informací, tedy pokud se nezaregistrujete ani nám neodesíláte informace žádným jiným způsobem, shromažďujeme pouze osobní údaje, které na náš server přenáší Váš webový prohlížeč. Chcete-li si prohlédnout naše webové stránky, shromažďujeme následující údaje, které potřebujeme z technických důvodů, abychom Vám mohli zobrazit naše webové stránky a zajistit jejich stabilitu a bezpečnost (právním základem je čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f GDPR):

• typy a verze používaných webových prohlížečů;
• operační systém používaný přistupujícím systémem;
• internetová stránka, ze které se přistupující systém dostal na naši internetovou stránku (tzv. odkazující stránka);
• podstránky, které jsou přes přistupující systém vedeny na naše internetové stránky;
• datum a čas přístupu na webové stránky;
• adresa internetového protokolu (IP adresa);
• poskytovatel internetových služeb přistupujícího systému;
• další podobné údaje a informace, které slouží jako ochrana před hrozbami v případě útoků na náš IT systém.

b) ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD

Jakékoli zpracování osobních údajů je v principu zakázáno zákonem a je povoleno pouze v případě, že spadá do jednoho z následujících odůvodněných stavů:

– čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. a GDPR („Souhlas“): Souhlasí-li dotčená osoba se zpracováním osobních údajů, které se jí týkají, k jednomu nebo více specifickým účelům, a to informovaně a bez nedorozumění, prostřednictvím prohlášení o souhlasu nebo jiného úkonu, který je jasně chápán jako potvrzení;
– čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. b GDPR: Je-li zpracování nezbytné ke splnění smlouvy, jejímž je dotčená osoba smluvním partnerem, nebo k provedení opatření před uzavřením smlouvy, která se provádějí na žádost dotčené osoby;
– čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. c GDPR: Je-li zpracování nezbytné ke splnění právní povinnosti, která se na odpovědnou osobu vztahuje (např. zákonná povinnost uchovávání);
– čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. d GDPR: Je-li zpracování nezbytné na ochranu životně důležitých zájmů dotčené osoby nebo jiné fyzické osoby;
– čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. e GDPR: Je-li zpracování vyžadováno ke splnění úkolu, který je ve veřejném zájmu nebo se provádí při výkonu veřejné moci a který byl přenesen na odpovědnou osobu, nebo
– čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f GDPR („Oprávněné zájmy“): Je-li zpracování nezbytné na ochranu oprávněných (zejména právních nebo ekonomických) zájmů odpovědných osob nebo třetí strany, pokud nepřevažují nad protichůdnými zájmy nebo právy dotčené osoby (zejména pokud jde o nezletilé osoby).

Kromě toho ukládání informací do koncového zařízení Vámi jako koncovým uživatelem, jakož i přístup k informacím již uloženým ve vašem koncovém zařízení, probíhají výhradně po udělení souhlasu podle § 25 odst. 1 TTDSG [německý zákon o ochraně údajů v oblasti telekomunikací], není-li to nadbytečné podle § 25 odst. 2 TTDSG.

Pro námi prováděné postupy zpracování uvádíme níže příslušný právní základ. Zpracování může být založeno na více právních základech.

c) DOBA UCHOVÁVÁNÍ

Není-li v následujícím textu výslovně uvedena doba uchovávání, budou vaše osobní údaje vymazány nebo znepřístupněny, jakmile pomine účel nebo právní základ jejich uchovávání. Vaše údaje se v principu ukládají pouze na našich serverech v Německu, případně se předávají dál v souladu s ustanoveními č. 7.

K uchovávání po uplynutí uvedené doby může dojít v případě (hrozícího) soudního sporu s Vámi nebo jiného soudního řízení, nebo pokud je uchovávání stanoveno právními předpisy, kterým podléháme jako odpovědná strana (např. § 257 německého obchodního zákoníku HGB, § 147 německého daňového zákoníku AO). Po uplynutí doby uchovávání předepsané právními předpisy dojde k deaktivaci nebo vymazání osobních údajů, ledaže bychom vyžadovali jejich další uchovávání a existoval by k tomu právní základ.

5) PŘENOS OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM STRANÁM

Jako každá velká společnost využíVáme k rozvoji našeho podnikání také externí nebo zahraniční poskytovatele služeb (např. v oblasti IT, logistiky, telekomunikací, prodeje a distribuce a marketingu). Jednají pouze podle našich pokynů a jsou ve smyslu čl. 28 GDPR smluvně zavázáni k povinnosti dodržovat zákonná ustanovení o ochraně osobních údajů.

6) PŘENOS OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO TŘETÍ ZEMĚ

Jestliže zpracováVáme údaje v třetí zemi (tj. mimo Evropskou unii (EU) nebo Evropský hospodářský prostor (EHP)) nebo se tak děje v rámci využívání služeb třetích stran nebo zveřejňování či přenosu údajů třetím stranám, pak se tak děje pouze za účelem plnění našich (před)smluvních povinností, na základě vašeho souhlasu, na základě zákonné povinnosti nebo na základě našich oprávněných zájmů. Na základě zákonných nebo smluvních povolení zpracováVáme nebo povolujeme zpracování údajů v třetí zemi pouze tehdy, jsou-li splněny zvláštní požadavky čl. 44 a násl. GDPR. Některé třetí země potvrzují Evropské komisi prostřednictvím rozhodnutí o přiměřenosti úroveň ochrany údajů srovnatelnou se standardem EHP (seznam těchto zemí a kopie rozhodnutí o přiměřenosti naleznete zde: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en).

V jiných třetích zemích, kam mohou být osobní údaje přenášeny, však z důvodu chybějících právních předpisů za určitých okolností neexistuje důsledně vysoká úroveň ochrany osobních údajů. V takovém případě dbáme, aby byla ochrana osobních údajů dostatečně zaručena. Je to možné prostřednictvím závazných firemních předpisů, standardních smluvních doložek Evropské komise týkajících se ochrany osobních údajů, certifikátů nebo uznávaných kodexů praxe. Co se týče konkrétních služeb, informujeme vás na příslušném místě [viz č. 6] o předpokladech přenosu údajů do třetích zemí. Chcete-li získat podrobnější informace o této problematice, obraťte se na naše pracovníky odpovědné za ochranu osobních údajů (viz bod č. 3).

7) SOUBORY COOKIE

Internetové stránky společnosti PRInnovation používají soubory cookie. Soubory cookie jsou textové soubory, které se prostřednictvím webového prohlížeče ukládají do počítačového systému.

Mnoho souborů cookie obsahuje takzvané ID souboru cookie. ID souboru cookie je jedinečný identifikátor souboru cookie. Skládá se z řetězce znaků, podle kterého mohou internetové stránky a servery přiřadit konkrétní internetový prohlížeč, ve kterém byl soubor cookie uložen. To umožňuje rozlišit navštívené internetové stránky a servery a individuální webový prohlížeč dotyčné osoby od jiných prohlížečů, které obsahují jiné soubory cookie. Specifický webový prohlížeč lze rozpoznat a identifikovat podle jedinečného ID souboru cookie. Používáním souborů cookie můžeme na našich internetových stránkách poskytovat uživatelsky přívětivé služby, což by bez jejich použití nebylo možné.

Soubory cookie nám umožňují, jak již bylo řečeno, rozpoznat uživatele našich internetových stránek. Účelem tohoto rozpoznání je usnadnit uživatelům používání našich internetových stránek. Uživatel internetové stránky, která používá soubory cookie, nemusí například při každé návštěvě zadávat přístupové údaje, protože to za něj provádí internetová stránka a soubory cookie uložené v počítači uživatele. Dalším příkladem je soubor cookie pro nákupní košík v internetovém obchodě. Internetový obchod si prostřednictvím souboru cookie zapamatuje zboží, které zákazník vložil do svého nákupního košíku.

Používání souborů cookie našimi internetovými stránkami můžete kdykoli zabránit příslušným nastavením používaného webového prohlížeče a tím můžete trvale odmítnout používání souborů cookie. Již používané soubory cookie lze navíc kdykoli vymazat prostřednictvím webového prohlížeče nebo jiného softwaru. Tuto možnost mají všechny současné webové prohlížeče. Jestliže deaktivujete používání souborů cookie, nebudou za určitých okolností některé funkce našich internetových stránek zcela použitelné.

8) SPECIFICKÉ SLUŽBY

a) ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V KONTEXTU POUŽÍVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SÍTÍ

V rámci vztahů s veřejností udržuje PRInnovation online přítomnost na následujících sociálních sítích

• LinkedIn – LinkedIn Ireland Unlimited Company (Wilton Place, Dublin 2, Irsko),

s cílem informovat aktivní uživatele o společnosti PRInnovation a vyměňovat si s nimi nápady. Odkazy jsou identifikovatelné v kontextu naší přítomnosti na internetu, mimo jiné prostřednictvím odkazu na naši přítomnost na příslušných sociálních sítích. Nepoužívají se žádné pluginy sociálních sítí.

Připomínáme, že podmínky používání služeb a jejich provozovatelů uvedených a odkazovaných na naší domovské stránce nepodléhají kontrole společnosti PRInnovation a používáte je na vlastní odpovědnost. Tyto služby a jejich provozovatelé ukládají a zpracovávají osobní údaje svých uživatelů (mimo jiné IP adresu, použitou aplikaci, informace o použitém koncovém zařízení včetně ID zařízení a ID aplikace, informace o navštívených webových stránkách, jejich poloze a mobilním operátorovi). Údaje shromážděné o vás během používání služeb zpracovává sociální síť LinkedIn v souladu se svými vlastními pokyny a případně je předává do zemí mimo Evropskou unii. Tyto údaje jsou spojeny s údaji vašeho příslušného účtu, pokud jste si jej zřídili. Společnost PRInnovation nemá žádný vliv na shromažďování dat a jejich další využití sociálními sítěmi. Nevíme tedy, v jakém rozsahu, na jakých místech a po jakou dobu jsou údaje uchovávány, do jaké míry tyto sociální sítě dodržují stávající povinnosti výmazu, jaká hodnocení a odkazy na údaje jsou prováděny a komu jsou údaje předávány. Práva a možnosti nastavení, které máte k ochraně svého soukromí, lze vyčíst z příslušných informací o ochraně osobních údajů sociální sítě LinkedIn, které najdete pod následujícím odkazem:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
LinkedIn předává vaše osobní údaje svému zpracovateli údajů a smluvnímu poskytovateli, kteří se rovněž nacházejí mimo EHP a u kterých jsou tyto soubory cookie umístěny, jako např. Google LLC. Takto získané osobní údaje tyto strany zpracovávají ke svým vlastním účelům, jako jsou analýza a marketing, jakož i vaše uživatelské chování na externích a interních webových stránkách smluvního poskytovatele. Vyloučeno není ani profilování.

Osobní údaje shromážděné od vás a od smluvních poskytovatelů jsou přenášeny na servery spravované společností LinkedIn, z nichž většina se nachází v USA. Po ztrátě štítu Evropská unie USA na ochranu soukromí je přenos údajů do USA v každém případě chráněn standardními smluvními doložkami vydanými Evropskou komisí a dalšími zárukami. K přenosu osobních údajů ve skutečnosti dochází na základě standardních smluvních doložek, nelze však vyloučit, že bezpečnostní orgány USA, vybavené rozsáhlými oprávněními, mohou mít k vašim osobním údajům přístup kdykoli a bez udání důvodu. To platí i v případě, že se server nachází v Evropě. Proti tomuto postupu nemáte k dispozici žádné účinné opravné prostředky.

9) VAŠE PRÁVA

Máte právo kdykoli

• podle čl. 15 GDPR požádat o informace o zpracovávaných osobních údajích, které se vás týkají. Zejména můžete požadovat informace o účelu zpracování, kategorii osobních údajů, kategoriích příjemců, kterým byly nebo budou údaje zpřístupněny, zamýšlené době uchovávání, existenci práva na opravu, výmaz, omezení zpracování nebo vznesení námitky, existenci práva na stížnost, dále o původu údajů, pokud je neshromáždila odpovědná strana, jakož i o existenci automatického rozhodování včetně profilování a případně smysluplné informace o jeho specifikách;

• podle čl. 16 GDPR požádat o okamžitou opravu nesprávných údajů nebo o doplnění osobních údajů uložených u odpovědné osoby;
• podle čl. 17 GDPR požádat o výmaz uložených osobních údajů, pokud zpracování není nezbytné k výkonu práva na svobodu projevu a informací, ke splnění právní povinnosti, z důvodů veřejného zájmu nebo pro vymáhání, prosazení nebo obhajobu právních nároků;

• podle čl. 18 GDPR požádat o omezení zpracování osobních údajů, jestliže správnost údajů napadáte nebo je zpracování protiprávní, odmítli jste jejich výmaz a odpovědná strana již údaje nepotřebuje, ale vy je potřebujete pro vymáhání, prosazení nebo obhajobu právních nároků, nebo jste podali námitku proti zpracování podle čl. 21 GDPR;

• podle čl. 20 GDPR získat osobní údaje, které jste poskytli, ve strukturovaném, ustáleném a strojově čitelném formátu nebo požádat o jejich předání jiné odpovědné straně;

• podle čl. 21 GDPR vznést námitku proti zpracování, pokud ke zpracování došlo na základě čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. e nebo písm. f GDPR. To platí zejména v případě, že zpracování není nutné k plnění smlouvy s Vámi. Nejde-li o námitku proti přímé reklamě, žádáme vás, abyste při uplatnění takové námitky uvedli důvody, proč bychom neměli vaše údaje našimi postupy zpracovávat. Při vznesení odůvodněné námitky prověříme stav věci a buď upravíme nebo přizpůsobíme zpracování údajů, nebo poukážeme na naše závažné důvody hodné ochrany, pro které bychom ve zpracování pokračovali; pro uplatnění práva na námitku stačí poslat e-mail na adresu INFO@PRINNOVATION.ORG.

• podle čl. 7 odst. 3 GDPR kdykoli odvolat svůj souhlas, pokud jste jej udělili, jakmile byl udělen (a to i před účinností GDPR, tj. před 25. květnem 2018); Váš dobrovolný souhlas formou prohlášení, a to informovaně a bez nedorozumění či jiného jednání z Vaší strany, bude tedy jednoznačně chápán jako potvrzení, že souhlasíte se zpracováním daných osobních údajů k jednomu či několika konkrétním účelům. To znamená, že do budoucna již nesmíme pokračovat ve zpracovávání osobních údajů, které se zakládá na tomto souhlasu, a

• podle čl. 77 GDPR podat stížnost u dozorového orgánu. Zpravidla se za tímto účelem můžete obrátit na dozorové orgány v místě svého obvyklého bydliště nebo pracoviště nebo na stránky naší společnosti.

CHOOSE YOUR LANGUAGE:


ČEŠTINA   |   DEUTSCH   |   ESPAÑOL   |   ITALIANO   |   NEDERLANDS   |   POLSKI

This will close in 0 seconds