Oświadczenie o ochronie danych

1) INFORMACJE OGÓLNE I ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH

Jest nam niezmiernie miło, że odwiedza Pan/Pani naszą stronę internetową. Ochrona Pana/Pani prywatności i Pana/Pani danych osobowych, tzw. danych dotyczących osoby fizycznej, podczas korzystania z naszej strony internetowej jest dla nas ważna.

Dane osobowe to zgodnie z art. 4 ust. 1 RODO [ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych] wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Obejmuje to na przykład takie informacje, jak Pana/Pani imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail oraz adres IP. Dane, których nie można powiązać z Pana/Pani osobą, na przykład wskutek anonimizacji, nie są danymi osobowymi. Przetwarzanie danych osobowych (np. gromadzenie, przechowywanie, przeglądanie, wykorzystywanie, przesyłanie, usuwanie lub niszczenie) zgodnie z art. 4 ust. 2 RODO zawsze wymaga ustawowej podstawy prawnej lub Pana/Pani zgody. Przetwarzane dane osobowe muszą zostać usunięte niezwłocznie, gdy cel przetwarzania zostanie osiągnięty i nie ma innych prawnie określonych obowiązków dotyczących przechowywania, które należy przestrzegać.

Informacje dotyczące postępowania z Pana/Pani danymi osobowymi podczas odwiedzania naszej strony internetowej są dostępne tutaj.

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych dotyczy wyłącznie tej strony internetowej. Nie dotyczy to innych stron internetowych podmiotów trzecich, do których udostępniliśmy jedynie hiperłącze. Nie ponosimy odpowiedzialności za poufne traktowanie Pana/Pani danych osobowych na takich stronach internetowych, ponieważ nie mamy wpływu na przestrzeganie przepisów o ochronie danych przez te firmy. Prosimy o zapoznanie się bezpośrednio z tymi stronami internetowymi w zakresie postępowania z Pana/Pani danymi osobowymi przez te firmy.

Poniżej znajdują się dane kontaktowe właściwego biura i inspektorów ochrony danych.

2) ADMINISTRATOR

Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych na tej stronie internetowej jest (zob. informacja prawna):

PRInnovation GmbH
, Lagerhofstr. 4, D-04103 Leipzig
Dyrektor Zarządzający: dr Kathrin Thiem i dr Alexander Brener
E-mail: INFO@PRINNOVATION.ORG

3) INSPEKTORZY OCHRONY DANYCH

W razie pytań dotyczących ochrony danych, inspektor ochrony danych z ramienia PRInnovation jest dostępny pod następującym adresem: PRInnovation GmbH, Lagerhofstr. 4, D-04103 Leipzig, e-mail: INFO@PRINNOVATION.ORG

4) GROMADZENIE OGÓLNYCH DANYCH I INFORMACJI

a) RODZAJ I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

W przypadku korzystania z naszej strony internetowej tylko w celach informacyjnych, tj. jeżeli nie dokonuje Pan/Pani rejestracji ani nie przekazuje nam Pan/Pani informacji w żaden inny sposób, gromadzimy jedynie dane osobowe przekazane do naszego serwera przez Pana/Pani przeglądarkę. Jeżeli jest Pan/Pani zainteresowany/-a przeglądaniem naszej strony internetowej, gromadzimy następujące dane, które są wymagane przez nas ze względów technicznych, aby wyświetlić Panu/Pani naszą stronę internetową oraz zagwarantować stabilność i bezpieczeństwo (podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. f RODO):

• rodzaje i wersje używanych przeglądarek;
• system operacyjny używany przez system uzyskujący dostęp;
• strona internetowa, z której system uzyskujący dostęp dociera do naszej strony internetowej (tzw. strona kierująca);
• podstrony internetowe, kierowane do naszej strony internetowej za pośrednictwem systemu uzyskującego dostęp;
• data i godzina dostępu do strony internetowej;
• adresu protokołu internetowego (adres IP);
• dostawca usługi internetowej systemu uzyskującego dostęp;
• inne podobne dane i informacje, służące jako ochrona przed zagrożeniami w przypadku ataków na nasz system IT.

b) CEL I PODSTAWA PRAWNA

Jakiekolwiek przetwarzanie danych osobowych jest zasadniczo zabronione prawem i dozwolone jest tylko wtedy , gdy przetwarzanie danych zachodzi zgodnie z jednym z poniższych uzasadnionych stanów rzeczy:
– Art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. a RODO („Zgoda”): jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które jej dotyczą, w jednym lub wielu określonych celach, po uzyskaniu informacji i bez nieporozumień, w formie oświadczenia zgody lub innego działania wyraźnie rozumianego jako potwierdzenie;
– Art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. b RODO: jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia
działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
– Art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. c RODO: jeżeli przetwarzanie jest wymagane dla celów wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (np. prawny obowiązek przechowywania);
– Art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. d RODO: jeżeli przetwarzanie jest wymagane dla celów ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
– Art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. e RODO: jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, lub
– Art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. f RODO („Prawnie uzasadnione interesy”): jeżeli przetwarzanie jest niezbędne dla ochrony prawnie uzasadnionych (w szczególności prawnych lub ekonomicznych) interesów administratorów lub przez stronę trzecią, o ile nie przeważa to nad przeciwnymi interesami lub prawami osoby, której dane dotyczą (w szczególności, jeżeli dotyczy to osób niepełnoletnich).

Ponadto, przechowywanie danych na urządzeniu końcowym przez Pana/Panią jako użytkownika końcowego oraz uzyskiwanie dostępu do danych przechowywanych już na Pana/Pani urządzeniu końcowym odbywa się wyłącznie po wyrażeniu zgody zgodnie z § 25 ust. 1 TTDSG [niemiecka ustawa o ochronie danych w usługach telekomunikacyjnych i teleusługach], o ile nie jest to niepotrzebne zgodnie z § 25 ust. 2 TTDSG.

Poniżej przedstawiamy odpowiednią podstawę prawną dla podejmowanych przez nas procedur przetwarzania.. Przetwarzanie może opierać się również na wielu podstawach prawnych.

c) OKRES PRZECHOWYWANIA

O ile poniżej nie wskazano wyraźnie okresu przechowywania, Pana/Pani dane osobowe zostaną usunięte lub wyłączone z chwilą ustania celu lub podstawy prawnej przechowywania. Zasadniczo Pana/Pani dane są przechowywane wyłącznie na naszych serwerach w Niemczech, z zastrzeżeniem, w stosownych przypadkach, przekazania zgodnie z przepisami określonymi w ust. 7.

Przechowywanie danych przez czas dłuższy niż wskazany może jednak mieć miejsce w przypadku (ryzyka) sporu prawnego z Panem/Panią lub innej procedury prawnej, bądź jeżeli przechowywanie jest przewidziane przez przepisy prawne, którym podlegamy jako administrator (np. § 257 HGB [niemiecki kodeks handlowy], § 147 AO [niemiecki kodeks podatkowy]). Po wygaśnięciu okresu przechowywania wymaganego przepisami prawa następuje zanonimizowanie lub usunięcie danych osobowych, chyba że wymagane jest przez nas ich dalsze przechowywanie i istnieje do tego podstawa prawna.

5) OCHRONA I PRZEKAZYWANIE DANYCH DO OSÓB TRZECICH

Jak każda duża firma, zatrudniamy również zewnętrznych lub zagranicznych usługodawców w celu rozwijania naszej działalności (np. w obszarach IT, logistyki, telekomunikacji, sprzedaży oraz dystrybucji i marketingu). Usługodawcy działają wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i są zobowiązani na podstawie umów, w rozumieniu art. 28 RODO, do przestrzegania przepisów prawa o ochronie danych.

6) PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO

Jeżeli przetwarzamy dane w państwie trzecim (tj. poza terytorium Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)), lub jeżeli odbywa się to w ramach korzystania z usług osób trzecich lub publikacji lub przekazywania danych stronom trzecim, wówczas odbywa się to wyłącznie w celu realizowania naszych (przed)umownych zobowiązań, na podstawie Pana/Pani zgody, zgodnie z obowiązkiem prawnym lub na podstawie naszych uzasadnionych interesów. Na podstawie zgód prawnych lub umownych przetwarzamy lub zezwalamy na przetwarzanie danych w państwie trzecim wyłącznie wówczas, gdy występują określone wymogi zgodnie z art. 44 i nast. RODO. Niektóre państwa trzecie poświadczają Komisji Europejskiej, na podstawie decyzji stwierdzających odpowiedni stopień ochrony, poziom ochrony danych porównywalny ze standardem EOG (wykaz tych krajów oraz kopia decyzji stwierdzających odpowiedni stopień ochrony znajdują się tutaj: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en).

Jednak, inne państwa trzecie, do których dane osobowe mogą być przekazywane, w pewnych okolicznościach mogą nie zapewnić spójnie wysokiego poziom ochrony danych z uwagi na brak przepisów prawnych. W takim przypadku zapewniamy zagwarantowanie wystarczającej ochrony danych. Jest to możliwe dzięki wiążącym regulacjom firmowym, standardowym klauzulom umownym Komisji Europejskiej dotyczącym ochrony danych osobowych, certyfikatom lub uznanym kodeksom postępowania. W odniesieniu do określonych usług informujemy Pana/Panią w odpowiednim miejscu [zob. pkt. 6] o warunkach przekazywania danych do państw trzecich. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na ten temat, należy skontaktować się z naszymi inspektorami ochrony danych (zob. pkt. 3).

7) PLIKI COOKIE

Strony internetowe PRInnovation korzystają z plików cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe przekazywane i zapisywane w systemie komputera za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Wiele plików cookie zawiera tzw. ID pliku cookie. ID pliku cookie jest jego niepowtarzalnym identyfikatorem. Składa się z ciągu znaków, za pomocą których można przypisać strony internetowe i serwery do konkretnej przeglądarki internetowej, w której plik cookie został zapisany. Dzięki temu można odróżnić odwiedzane strony internetowe i serwery i konkretną przeglądarkę osoby, której dane dotyczą, od innych przeglądarek internetowych, które zawierają inne pliki cookie. Konkretna przeglądarka internetowa może być rozpoznana i zidentyfikowana na podstawie niepowtarzalnego ID pliku cookie. Korzystając z plików cookie, możemy oferować przyjazne dla użytkownika usługi na naszych stronach internetowych, co nie byłoby możliwe bez stosowania plików cookie.

Pliki cookie umożliwiają nam, jak już wspomniano, rozpoznawanie użytkowników naszej strony internetowej. Ma to na celu ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej strony internetowej. Użytkownik strony internetowej wykorzystującej pliki cookie nie musi na przykład wprowadzać danych dostępowych przy każdej wizycie, ponieważ działanie to wykonuje strona internetowa i pliki cookie zapisane w systemie komputerowym użytkownika. Kolejnym przykładem jest plik cookie koszyka w sklepie internetowym. Sklep internetowy zapamiętuje artykuł włożony przez klienta do wirtualnego koszyka, korzystając z pliku cookie.

Może Pan/Pani wyłączyć stosowanie plików cookie przez naszą stronę internetową w dowolnym momencie, korzystając z odpowiedniego ustawienia w używanej przeglądarce internetowej, a tym samym odmawiając na stałe stosowania plików cookie. Ponadto, zastosowane już pliki cookie można w dowolnym momencie usunąć za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Ta opcja dotyczy wszystkich aktualnych przeglądarek internetowych. Wyłączenie stosowania plików cookie może skutkować brakiem możliwości korzystania z niektórych funkcji naszej strony internetowej w niektórych przypadkach.

8) OKREŚLONE USŁUGI

a) PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W KONTEKŚCIE KORZYSTANIA Z SIECI SPOŁECZNOŚCIOWYCH

W kontekście public relations PRInnovation obsługuje profile internetowe w następujących sieciach społecznościowych

• LinkedIn – LinkedIn Ireland Unlimited Company (Wilton Place, Dublin 2, Irlandia),

w celu informowania aktywnych użytkowników o PRInnovation i wymiany koncepcji z użytkownikami. Łącza te są możliwe do zidentyfikowania w kontekście naszej obecności internetowej, między innymi w formie łącza prowadzącego do naszego profilu w odpowiednich sieciach społecznościowych. Nie stosujemy wtyczek mediów społecznościowych.

Informujemy, że PRInnovation nie ma wpływu na warunki korzystania z usług i ich operatorów, wskazanych i linkowanych na naszej stronie głównej, w związku z czym korzysta Pan/Pani z nich na własną odpowiedzialność. Usługi te i ich operatorzy przechowują i przetwarzają dane osobowe użytkowników (między innymi: adres IP, informacje o używanej aplikacji, informacje o używanym urządzeniu końcowym wraz z ID urządzenia i ID aplikacji, informacje o odwiedzanych stronach internetowych, lokalizacja i operator komórkowy). Dane zgromadzone na Pana/Pani temat podczas korzystania z usług są przetwarzane przez LinkedIn zgodnie z własnymi wytycznymi serwisu oraz w związku z tym mogą być przekazywane do krajów poza terytorium Unii Europejskiej. Dane te są dopasowywane do danych Pana/Pani konta, o ile zostało przez Pana/Panią założone. PRInnovation nie ma wpływu na gromadzenie danych i ich dalsze wykorzystywanie przez sieci społecznościowe. Tym samym nie wiemy, w jakim zakresie, w jakich lokalizacjach i przez jaki okres dane są przechowywane, w jakim stopniu sieci te spełniają obowiązki usuwania danych, jakie oceny i powiązania z danymi są realizowane oraz do kogo dane są przekazywane. Prawa i opcje ustawień dostępne dla Pana/Pani w zakresie ochrony Pana/Pani prywatności są wskazane w odpowiednich informacjach dotyczących ochrony danych w LinkedIn, dostępnych pod następującym adresem:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
LinkedIn przekazuje Pana/Pani dane osobowe do swojego podmiotu przetwarzającego dane i dostawcy zewnętrznego w państwie trzecim, między innymi zlokalizowanego poza terytorium EOG, gdzie umieszczane są pliki cookie, np. Google LLC. Przetwarzają oni dane osobowe pozyskane w ten sposób do własnych celów, takich jak analiza i marketing oraz Pana/Pani zachowania jako użytkowników na zewnętrznych i wewnętrznych stronach internetowych dostawcy zewnętrznego. Profilowanie również nie jest wykluczone.

Dane osobowe gromadzone od Pana/Pani i od dostawców zewnętrznych są przekazywane do serwerów administrowanych przez LinkedIn, z których większość znajduje się na terenie USA. Po wycofaniu Tarczy Prywatności UE-USA przekazywanie danych do USA jest w każdym przypadku chronione przez standardowe klauzule umowne wydawane przez Komisję Europejską i inne gwarancje. Przekazywanie danych osobowych odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych, jakkolwiek nie można tutaj wykluczyć możliwości uzyskania dostępu do Pana/Pani danych osobowych przez Służby Bezpieczeństwa USA, posiadające pełne uprawnienia, w dowolnym momencie i bez podania przyczyny. Ma to zastosowanie nawet w przypadku, gdy serwer znajduje się w Europie. Nie ma Pan/Pani dostępu do skutecznych środków prawnych zabezpieczających przed takim działaniem.

9) PANA/PANI PRAWA

Przysługuje Panu/Pani prawo w dowolnym momencie:

• zgodnie z art. 15 RODO, do żądania informacji na temat przetwarzanych danych osobowych, które Pana/Pani dotyczą. W szczególności może Pan/Pani żądać informacji na temat celu przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategorii odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania, istnienia prawa do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wyrażenia sprzeciwu, istnienia prawa do wniesienia skargi, pochodzenia danych, o ile nie zostały zgromadzone przez administratora, a także stosowania zautomatyzowanego podejmowania decyzji łącznie z profilowaniem oraz, w odpowiednich przypadkach, istotnych informacji dotyczących jego specyfiki;

• zgodnie z art. 16 RODO, do żądania niezwłocznego sprostowania niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych osobowych przechowywanych przez administratora;
• zgodnie z art. 17 RODO, do żądania usunięcia przechowywanych danych osobowych, o ile przetwarzanie nie jest wymagane dla skorzystania z prawa swobody wypowiedzi i dostępu do informacji, w celu spełnienia obowiązku prawnego, z uwagi na interes publiczny lub w celu egzekwowania, wykonania bądź obrony roszczeń prawnych;

• zgodnie z art. 18 RODO, do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeżeli kwestionuje Pan/Pani poprawność danych lub przetwarzanie jest niezgodne z prawem, jeżeli odmawia Pan/Pani ich usunięcia, a administrator nie potrzebuje już danych, ale Pan/Pani potrzebują ich w celu egzekwowania, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, bądź jeżeli wnosi Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 RODO;

• zgodnie z art. 20 RODO, do otrzymania danych udostępnionych przez Pana/Panią w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub, żądania przekazania ich do innego administratora;

• zgodnie z art. 21 RODO, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeżeli przetwarzanie jest realizowane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. e lub lit. f RODO. Dotyczy to szczególnie przypadku, w którym przetwarzanie nie jest niezbędne dla wykonywania zawartej z Panem/Panią umowy. O ile nie dotyczy to sprzeciwu wobec reklamy bezpośredniej, przy skorzystaniu z takiego prawa sprzeciwu wymagamy od Pana/Pani przedstawienia powodów, dla których nie powinniśmy przetwarzać Pana/Pani danych w ramach naszych procesów. W przypadku uzasadnionego sprzeciwu dokonujemy weryfikacji stanu rzeczy i dostosowujemy lub adaptujemy przetwarzanie danych bądź podkreślamy nasze ważne powody wymagające ochrony, z uwagi na które potrzebujemy kontynuowania przetwarzania; Aby skorzystać z prawa do sprzeciwu wystarczające jest przesłanie wiadomości e-mailowej na adres INFO@PRINNOVATION.ORG.

• zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO, do wycofania Pana/Pani zgody w dowolnym momencie, jeżeli taka zgoda została przez Pana/Panią wyrażona, po jej udzieleniu (również przed wejściem w życie RODO, tj. przed 25.05.2018 r.) – tym samym Pana/Pani dobrowolna zgoda wyrażona w formie oświadczenia, w sposób świadomy i bez nieporozumień lub innych działań z Pana/Pani strony, będzie jednoznacznie rozumiana jako potwierdzenie, że wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które Pana/Pani dotyczą, w jednym lub wielu określonych celach. Oznacza to, że w przyszłości nie będziemy mogli już kontynuować przetwarzania danych w na podstawie tej zgody, oraz

• zgodnie z art. 77 RODO, do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Z zasady w tym celu może Pan/Pani skontaktować się z organem nadzorczym właściwym dla Pana/Pani miejsca zamieszkania lub miejsca pracy bądź siedziby naszej firmy.

CHOOSE YOUR LANGUAGE:


ČEŠTINA   |   DEUTSCH   |   ESPAÑOL   |   ITALIANO   |   NEDERLANDS   |   POLSKI

This will close in 0 seconds