Verklaring inzake gegevensbescherming

Verklaring inzake gegevensbescherming

 

1) ALGEMENE OPMERKINGEN EN PRINCIPES VAN GEGEVENSVERWERKING

Het verheugt ons dat u onze website bezoekt. De bescherming van uw privacy en van uw persoonsgegevens, zogenaamde persoonsgerelateerde gegevens, tijdens het gebruik van onze website is een belangrijke zorg voor ons.

Persoonsgegevens zijn volgens art. 4 nr. 1 AVG [Algemene Verordening Gegevensbescherming] alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Hieronder valt bijvoorbeeld informatie zoals uw voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en ook uw IP-adres. Gegevens waarbij geen verband met uw persoon kan worden gelegd, bijvoorbeeld via anonimisering, zijn geen persoonsgegevens. De verwerking van persoonsgegevens (bijv. het verzamelen, opslaan, uitlezen, opvragen, gebruiken, doorgeven, wissen of vernietigen) volgens art. 4 nr. 2 AVG vereist altijd een wettelijke rechtsgrondslag of uw toestemming. Verwerkte persoonsgegevens moeten worden gewist zodra het doel van de verwerking is bereikt en er geen verdere wettelijk voorgeschreven plichten voor opslag in acht moeten worden genomen.

Hier vindt u informatie over de omgang met uw persoonsgegevens bij een bezoek aan onze website.

Deze verklaring inzake gegevensbescherming geldt alleen voor deze website. Ze is niet van toepassing op websites van derden waarnaar we slechts een hyperlink hebben gemaakt. We kunnen geen verantwoordelijkheid nemen voor de vertrouwelijke behandeling van uw persoonsgegevens op deze websites van derden, aangezien we geen invloed hebben op de naleving van de bepalingen inzake gegevensbescherming door deze bedrijven. Informeert u zich alstublieft direct op deze websites over de behandeling van uw persoonsgegevens door deze bedrijven. Hieronder vindt u de contactgegevens van de verantwoordelijke instelling en de functionaris voor gegevensbescherming.

2) VERANTWOORDELIJK KANTOOR

Het kantoor dat verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens op deze website is (zie wettelijke kennisgeving):

PRInnovation GmbH
, Lagerhofstr. 4, D-04103 Leipzig
Algemeen directeur: Dr. Kathrin Thiem en dr. Alexander Brener
E-mail: INFO@PRINNOVATION.ORG

3) FUNCTIONARISSEN VOOR GEGEVENSBESCHERMING

Voor vragen over gegevensbescherming kunt u contact opnemen met een functionaris voor gegevensbescherming die optreedt voor PRInnovation op het volgende adres: PRInnovation GmbH, Lagerhofstr. 4, D-04103 Leipzig, E-mail: INFO@PRINNOVATION.ORG

4) VERZAMELING VAN ALGEMENE GEGEVENS EN INFORMATIE

a) SOORT EN OMVANG VAN GEGEVENSVERWERKING

In het geval dat u onze website alleen gebruikt voor informatie, dat wil zeggen als u zich niet registreert of op een andere manier informatie naar ons verzendt, verzamelen we alleen persoonsgegevens die door uw browser naar onze server worden verzonden. Tijdens het registratieproces wordt u verzocht om toestemming te geven voor het opslaan van uw persoonsgegevens. Registratie zonder expliciete toestemming voor het opslaan van gegevens is niet mogelijk. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen we de volgende gegevens, die we om technische redenen nodig hebben om u onze website te tonen en om stabiliteit en veiligheid te garanderen (rechtsgrondslag is art. 6 par. 1 cl. 1 lit. f AVG):

• de typen en versies van de gebruikte browsers;
• het besturingssysteem dat wordt gebruikt door het toegangssysteem;
• de website van waaruit een toegangssysteem onze website bereikt (zogenaamde referrer);
• de subwebsites die via een toegangssysteem naar onze website worden geleid;
• de datum en tijd van toegang tot de website;
• een internetprotocoladres (IP-adres);
• de internetprovider van het toegangssysteem;
• andere soortgelijke gegevens en informatie, die dienen als bescherming tegen bedreigingen in het geval van aanvallen op ons IT-systeem.


b) DOEL EN RECHTSGRONDSLAG

Elke verwerking van persoonsgegevens is in principe bij wet verboden en alleen toegestaan als de gegevensverwerking onder een van de volgende gerechtvaardigde situaties valt:

– Art. 6 par. 1 cl. 1 lit. a AVG (‘Toestemming’): Wanneer de betrokkene op geïnformeerde wijze en zonder misverstanden instemt met de verwerking van de hem betreffende persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden, door middel van een toestemmingsverklaring of een andere handeling die duidelijk als een bevestiging wordt opgevat;

– Art. 6 par. 1 cl. 1 lit. b AVG: Wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract, waarbij de betrokkene een contractuele partner is, of voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen, die plaatsvinden op verzoek van de betrokkene;

– Art. 6 par. 1 cl. 1 lit. c AVG: Wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een wettelijke verplichting waaraan de verantwoordelijke onderworpen is (bijvoorbeeld een wettelijke opslagverplichting);

– Art. 6 par. 1 cl. 1 lit. d AVG: Wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de bescherming van de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon;

– Art. 6 par. 1 cl. 1 lit. e AVG: Wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of plaatsvindt in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag, die is overgedragen aan de verantwoordelijke of

– art. 6 par. 1 cl. 1 lit. f AVG (‘gerechtvaardigde belangen’): wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de bescherming van gerechtvaardigde (met name juridische of economische) belangen van de verantwoordelijke personen of een derde partij, voor zover dit niet opweegt tegen de tegengestelde belangen of rechten van de betrokken persoon (met name wanneer het minderjarigen betreft).

Bovendien vindt de opslag van informatie in de eindapparatuur door u als eindgebruiker en de toegang tot informatie die al is opgeslagen in uw eindapparatuur uitsluitend plaats na het verlenen van toestemming volgens art. 25 par. 1 TTDSG [Telekommunikation-TelemedienDatenschutz-Gesetz, Duitse wet op de gegevensbescherming bij telecommunicatie en telediensten], voor zover dit niet overbodig is volgens art. 25 par. 2 TTDSG.

Voor de door ons uitgevoerde verwerkingsprocedures geven we hieronder de respectievelijk van toepassing zijnde rechtsgrondslag. Verwerking kan ook gebaseerd zijn op meerdere rechtsgrondslagen.

c) DUUR VAN DE OPSLAG

Tenzij hierna een expliciete opslagduur wordt aangegeven, worden uw persoonsgegevens gewist of gedeactiveerd zodra het doel of de rechtsgrond voor de opslag is vervallen. In principe vindt de opslag van uw gegevens alleen plaats op onze servers in Duitsland, behoudens, indien van toepassing, een doorgifte in overeenstemming met de voorschriften in nr. 7.

Opslag na de aangegeven periode kan echter plaatsvinden in het geval van een (dreigend) juridisch geschil met u of een andere juridische procedure, of als de opslag is voorzien door wettelijke bepalingen waaraan we als verantwoordelijke partij zijn onderworpen (bijv. art. 257 HGB [Duits Wetboek van Koophandel], art. 147 AO [Duits Belastingwetboek]). Wanneer de door de wettelijke bepalingen voorgeschreven opslagperiode afloopt, worden de persoonsgegevens gedeactiveerd of gewist, tenzij verdere opslag door ons is vereist en hiervoor een rechtsgrond bestaat.

5) OVERDRACHT VAN GEGEVENSBESCHERMING AAN DERDEN

Zoals elke grote onderneming maken ook wij gebruik van externe of in het buitenland gevestigde dienstverleners (bijv. op het gebied van IT, logistiek, telecommunicatie, verkoop en marketing). Zij handelen alleen volgens onze instructies en zijn contractueel verplicht, in de zin van art. 28 AVG, om te voldoen aan de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming.

6) GEGEVENSOVERDRACHT NAAR EEN DERDE LAND

Voor zover we gegevens verwerken in een derde land (d.w.z. buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER)), of dit gebeurt in het kader van het gebruik van diensten van derden of de publicatie of overdracht van gegevens aan derden, dan gebeurt dit alleen om te voldoen aan onze (pre-)contractuele verplichtingen, op basis van uw toestemming, op basis van een wettelijke plicht of op basis van onze legitieme belangen. Afhankelijk van wettelijke of contractuele toestemmingen verwerken we de gegevens alleen in een derde land of staan we alleen toe dat de gegevens daar worden verwerkt als wordt voldaan aan de bijzondere vereisten van art. 44 e.v. AVG. De Europese commissie certificeert sommige derde landen, via adequaatheidsbesluiten, dat ze een gegevensbeschermingsniveau hebben dat vergelijkbaar is met de EER-norm (u kunt een lijst van deze landen en een kopie van de adequaatheidsbesluiten hier vinden: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimensiondata-protection/adequacy-decisions_en).

In andere derde landen, waarnaar persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven, is er onder bepaalde omstandigheden echter geen consistent hoog niveau van gegevensbescherming vanwege het ontbreken van wettelijke bepalingen. Voor zover dit het geval is, zorgen we ervoor dat de gegevensbescherming voldoende gewaarborgd is. Dit is mogelijk via bindende bedrijfsvoorschriften, standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, certificaten of erkende gedragscodes. Met betrekking tot specifieke diensten informeren we u op de betreffende plaats [zie nr. 6] over de voorwaarden van een gegevensoverdracht naar derde landen. Neem contact op met onze functionarissen voor gegevensbescherming (zie nr. 3) als u hierover meer gedetailleerde informatie wenst te ontvangen.

7) COOKIES

De websites van PRInnovation maken gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser op een computersysteem worden opgeslagen.

Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie ID. Een cookie ID is een unieke identificatie van de cookie. Ze bestaat uit een tekenreeks, waarmee websites en servers de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen kunnen matchen. Hierdoor kunnen de bezochte websites en servers en de individuele browser van de betrokken persoon worden onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een specifieke internetbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd aan de hand van de unieke cookieID. Door het gebruik van cookies kunnen we op onze websites gebruiksvriendelijke diensten aanbieden, die zonder het gebruik van cookies niet mogelijk zouden zijn.

Cookies stellen ons zoals gezegd in staat om de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze herkenning is om het gebruik van onze website voor gebruikers gemakkelijker te maken. De gebruiker van een website die cookies gebruikt, hoeft bijvoorbeeld niet bij elk bezoek toegangsgegevens in te voeren, omdat dit wordt gedaan door de website en de cookies die op het computersysteem van de gebruiker zijn opgeslagen. Een ander voorbeeld is de cookie voor een winkelmandje in een online winkel. De online winkel onthoudt via een cookie het artikel dat de klant in het virtuele winkelmandje heeft gelegd.

U kunt het gebruik van cookies door onze website te allen tijde voorkomen door een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser, en zo het gebruik van cookies permanent weigeren. Bovendien kunnen reeds gebruikte cookies op elk moment worden verwijderd via uw internetbrowser of een ander softwareprogramma. Dit is een optie voor alle gangbare internetbrowsers. Als u het gebruik van cookies deactiveert, kunnen sommige functies van onze website onder bepaalde omstandigheden niet volledig worden gebruikt.

8) SPECIFIEKE DIENSTEN

a) VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS IN HET KADER VAN HET GEBRUIK VAN SOCIALE NETWERKEN

In het kader van public relations is PRInnovation online aanwezig op de volgende sociale netwerken

• LinkedIn – LinkedIn Ireland Unlimited Company (Wilton Place, Dublin 2, Ierland),

om actieve gebruikers te informeren over PRInnovation en ideeën uit te wisselen met gebruikers. De links zijn herkenbaar binnen de context van onze aanwezigheid op internet, onder andere via een link naar onze aanwezigheid op de betreffende sociale netwerken. Er worden geen sociale plug-ins gebruikt.

We wijzen u erop dat de gebruiksvoorwaarden van de diensten en hun exploitanten die op onze homepage worden genoemd en gelinkt, niet onder de controle van PRInnovation vallen en dat u deze op eigen verantwoordelijkheid gebruikt. Deze diensten en hun exploitanten slaan persoonsgegevens van hun gebruikers op en verwerken deze (onder andere IP-adres, gebruikte applicatie, informatie over het gebruikte eindapparaat inclusief apparaat-ID en applicatie-ID, informatie over bezochte websites, hun locatie en provider voor mobiele telefoon). De gegevens die over u verzameld worden tijdens het gebruik van de diensten worden door LinkedIn verwerkt in overeenstemming met haar eigen richtlijnen en daarbij mogelijk doorgegeven aan landen buiten de Europese Unie. Deze gegevens worden gekoppeld aan de gegevens van uw respectieve account, voor zover u er een hebt aangemaakt. PRInnovation heeft geen invloed op de gegevensverzameling en het verdere gebruik daarvan door sociale netwerken. We weten daarom niet in hoeverre, op welke locaties en voor welke duur de gegevens worden opgeslagen, in hoeverre de netwerken zich houden aan bestaande verwijderingsplichten, welke evaluaties en koppelingen met de gegevens worden uitgevoerd en aan wie de gegevens worden doorgegeven. De rechten en instellingsmogelijkheden die u hebt om uw privacy te beschermen, kunt u vinden in de respectieve gegevensbeschermingsinformatie van LinkedIn, onder de volgende link:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.
LinkedIn stuurt uw persoonsgegevens door naar hun gegevensverwerker en externe provider, die zich onder andere buiten de EER bevindt, waarin deze cookies worden geplaatst, bijv. Google LLC. Zij verwerken de op deze manier verkregen persoonsgegevens voor hun eigen doeleinden, zoals analyse en marketing, evenals uw gebruikersgedrag op externe en interne websites van de externe provider. Profilering is ook niet uitgesloten.

De persoonsgegevens die van u worden verzameld, en die van derden, worden doorgestuurd naar servers die door LinkedIn worden beheerd en waarvan de meeste zich in de VS bevinden. Na het wegvallen van het EU-VS Privacy Shield wordt de overdracht van gegevens naar de VS in ieder geval beschermd door de standaard contractclausules van de Europese Commissie en verdere garanties. De overdracht van persoonsgegevens vindt weliswaar plaats op basis van standaard contractclausules, maar het kan hier niet worden uitgesloten dat de Amerikaanse veiligheidsautoriteiten, voorzien van uitgebreide autorisaties, op elk moment en zonder reden toegang kunnen krijgen tot uw persoonsgegevens. Dit geldt zelfs als de server zich in Europa bevindt. U hebt hiertegen geen effectieve rechtsmiddelen ter beschikking.

9) UW RECHTEN

U hebt te allen tijde het recht,

• volgens art. 15 AVG, om informatie te vragen over de verwerkte persoonsgegevens die op u betrekking hebben. In het bijzonder kunt u informatie opvragen over het doel van de verwerking, de categorie van persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers aan wie de gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de beoogde duur van de opslag, het bestaan van een recht op rectificatie, wissing, beperking van de verwerking of bezwaar, het bestaan van het recht om een klacht in te dienen, de herkomst van de gegevens, voor zover deze niet zijn verzameld door de verantwoordelijke, evenals over het bestaan van automatische besluitvorming met inbegrip van profilering en, indien van toepassing, zinvolle informatie over de bijzonderheden daarvan;

• volgens art. 16 AVG, om onmiddellijke rectificatie te vragen van onjuiste gegevens of aanvulling van de persoonsgegevens die zijn opgeslagen bij de verantwoordelijke partij;

• volgens art. 17 AVG, om verwijdering van de opgeslagen persoonsgegevens te verzoeken, voor zover de verwerking niet noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, voor het nakomen van een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of voor de handhaving, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen;

• volgens art. 18 AVG, om beperking van de verwerking van de persoonsgegevens te verzoeken, voor zover de juistheid van de gegevens door u wordt betwist of de verwerking onrechtmatig is, u de verwijdering ervan hebt geweigerd en de verantwoordelijke de gegevens niet langer nodig heeft, maar u deze wel nodig hebt voor de handhaving, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen, of u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking in overeenstemming met art. 21 AVG;

• volgens art. 20 AVG, om de persoonsgegevens die u hebt verstrekt in een gestructureerd, gestandaardiseerd en machineleesbaar formaat te ontvangen of om overdracht aan een andere verantwoordelijke aan te vragen;

• volgens art. 21 AVG, om bezwaar te maken tegen de verwerking, voor zover de verwerking heeft plaatsgevonden op basis van art. 6 par. 1 cl. 1 lit. e of lit. f AVG. Dit is met name het geval als de verwerking niet vereist is voor de uitvoering van een contract met u. Voor zover dit geen bezwaar tegen directe reclame betreft, verzoeken we u bij het uitoefenen van een dergelijk bezwaar de redenen op te geven waarom we uw gegevens niet volgens onze procedures zouden mogen verwerken. In het geval van een gemotiveerd bezwaar controleren we de stand van zaken en zullen we de gegevensverwerking aanpassen of onze dwingende beschermingswaardige redenen aangeven waarom we de verwerking zouden voortzetten; voor het uitoefenen van het recht op bezwaar is een e-mail naar INFO@PRINNOVATION.ORG voldoende.

• volgens art. 7 par. 3 AVG, om uw toestemming op elk moment in te trekken, als u deze eenmaal hebt gegeven (ook vóór de geldigheid van de AVG, dat wil zeggen vóór 25/05/2018), dus uw vrijwillige toestemming door middel van een verklaring, op een geïnformeerde manier en zonder misverstand of andere actie van uw kant, zal duidelijk worden begrepen als een bevestiging dat u akkoord gaat met de verwerking van de betreffende persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden. Dit betekent dat we de gegevensverwerking die op deze toestemming is gebaseerd, in de toekomst niet langer mogen voortzetten, en

• volgens art. 77 AVG, om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u hiervoor contact opnemen met de toezichthoudende autoriteiten van uw gebruikelijke woon- of werkplaats of onze bedrijfssite.

CHOOSE YOUR LANGUAGE:


ČEŠTINA   |   DEUTSCH   |   ESPAÑOL   |   ITALIANO   |   NEDERLANDS   |   POLSKI

This will close in 0 seconds