Tiráž

Tiráž

NAŠE KONTAKTNÍ ÚDAJE

PRInnovation GmbH
Lagerhofstr. 4
04103 Leipzig

INFO@PRINNOVATION.ORG

Naše vedení podniku
Dr. Kathrin Thiem
Dr. Alexander Brener
Obchodní rejstřík
Okresní soud v Lipsku (HRB 39189)

Daňové identifikační číslo pro DPH dle § 27a něm. zákona o dani z obratu
DE346425760

KONCEPT A DESIGN

Simon Lopez Hidalgo, Wuppertal

PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

Veřejnosti by se měl ulehčit přístup k informacím společnosti PRInnovation GmbH o obsahu internetové nabídky PRImus-AD.com . Pečlivě se dbá na přesnost, aktuálnost, úplnost, srozumitelnost a dostupnost vždy poskytovaných informací.

Přesto je třeba učinit následující omezení:

Přímé nebo nepřímé odkazy a odkazy na těchto stránkách na obsah z webových stránek třetích stran (dále jen „externí obsah“) byly vytvořeny podle našeho nejlepšího vědomí a s největší možnou péčí a pouze zprostředkují přístup k nim.
Zvláštní pozornost byla věnována důvěryhodnosti poskytovatelů třetích stran, přesnosti a zákonnosti „obsahu třetích stran“.

Protože se však obsah webových stránek může kdykoli změnit, neustálé individuální zkoumání „externího obsahu“ není v každém případě možné a nelze jej rozumně očekávat bez konkrétních důkazů o porušení zákona. Společnost PRInnovation GmbH výslovně nepřebírá obsah třetích stran, nemá žádný vliv na jeho současný a budoucí design nebo prohlášení o obsahu a výslovně se distancuje od veškerého obsahu třetích stran, který může být relevantní podle trestního práva nebo zákona o odpovědnosti nebo porušovat dobré mravy.

Pokud se objeví náznaky porušení zákona, dotčený „externí obsah“ se okamžitě zkontroluje. V případě zjištění porušení zákona, se takové externí odkazy okamžitě vymažou. Za škody vzniklé v důsledku použití nebo nepoužívání „obsahu třetích stran“ je odpovědný výhradně příslušný poskytovatel stránky, na kterou bylo odkazováno.

V rozsahu, v jakém obsah dostupný na těchto stránkách obsahuje právní předpisy, úřední oznámení, doporučení nebo informace, byly tyto stránky vytvořeny podle našeho nejlepšího vědomí a s největší možnou péčí. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí však platí pouze aktuální oficiální verze, jak je zveřejněna v určené úřední publikaci. Jakákoli právní upozornění, doporučení a informace jsou nezávazné; neexistuje žádné právní poradenství.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA POSKYTOVANÉ INFORMACE

Přístup a používání těchto stránek je na vlastní riziko uživatele. Společnost PRInnovation GmbH nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost, úplnost, aktuálnost, srozumitelnost a dostupnost kdykoliv poskytovaného obsahu. Jmenovitě označené příspěvky vyjadřují názor příslušného autora a ne vždy názor společnosti PRInnovation GmbH.

V rozsahu, který je právně přípustný, neručí společnost PRInnovation GmbH za materiální nebo nehmotné škody, které vzniknou použitím nebo nevyužitím nabízených informací nebo použitím nesprávných, neúplných, neaktuálních a/nebo nesrozumitelných informací. Společnost PRInnovation GmbH si výslovně vyhrazuje právo změnit, doplnit nebo vymazat části stránek nebo celou nabídku bez předchozího upozornění nebo dočasně či trvale zastavit zveřejňování.

Pouhým používáním těchto stránek nevzniká žádný smluvní vztah mezi společností PRInnovation GmbH a uživatelem. V rozsahu, který je právně přípustný, nepřebíráme žádnou odpovědnost za jakékoli škody způsobené počítačovými viry nebo instalací nebo používáním softwaru při přístupu nebo stahování dat.

AUTORSKÉ PRÁVO

Společnost PRInnovation GmbH se snaží dodržovat autorská práva ke grafikám, zvukovým dokumentům, videosekvencím a textům použitým ve všech publikacích, používat grafiky, zvukové dokumenty, videosekvence a texty, které sama vytvořila, nebo používat bezlicenční grafiky, zvukové dokumenty, video sekvence a texty.

Obsah zveřejněný na těchto stránkách zásadně podléhá německému autorskému právu a doplňkovému autorskému právu. Na značky a ochranné známky, které mohou být chráněny třetími stranami, se vztahují ustanovení platného zákona o ochranných známkách a vlastnická práva příslušných registrovaných vlastníků. Závěr, že ochranné známky nejsou chráněny právy třetích osob, by neměl být vyvozován na základě jejich pouhého uvedení.

Jakékoli použití, které není povoleno německým autorským právem a doplňkovým autorským zákonem nebo příslušným zákonem o ochranných známkách, vyžaduje výslovný předchozí písemný souhlas společnosti PRInnovation GmbH nebo příslušného držitele práv. To platí zejména pro rozmnožování, editaci, překlad, uložení, zpracování a reprodukci obsahu v databázích nebo jiných elektronických médiích a systémech, jakož i elektronické využití. Neoprávněné použití jednotlivého obsahu nebo celých stránek není povoleno a může být trestně stíháno podle zákona.

Zobrazení těchto stránek v externích rámcích (součást stránky HTML) je povoleno pouze s výslovným předchozím písemným souhlasem.

PRÁVNÍ ÚČINNOST TOHOTO VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Pokud části nebo jednotlivé formulace tohoto textu neodpovídají, již nebo zcela neodpovídají platnému právnímu stavu, zůstávají zbývající části tohoto dokumentu svým obsahem a platností tímto nedotčeny.

CHOOSE YOUR LANGUAGE:


ČEŠTINA   |   DEUTSCH   |   ESPAÑOL   |   ITALIANO   |   NEDERLANDS   |   POLSKI

This will close in 0 seconds