Afdruk

Afdruk

ONZE CONTACTGEGEVENS

PRInnovation GmbH
Lagerhofstr. 4
04103 Leipzig

INFO@PRINNOVATION.ORG

Onze directie
Dr. Kathrin Thiem
Dr. Alexander Brener
Handelsregister
Amtsgericht Leipzig (HRB 39189)

Btw-nr. volgens § 27a Umsatzsteuergesetz
DE346425760

CONCEPT EN ONTWERP

Simon Lopez Hidalgo, Wuppertal

JURIDISCHE AANWIJZINGEN

Voor het publiek moet de toegang tot informatie van PRInnovation GmbH over de inhoud van het internetaanbod van PRImus-AD.com gemakkelijker worden gemaakt. Er wordt zorgvuldig gelet op de juistheid, actualiteit, volledigheid, begrijpelijkheid en continue beschikbaarheid van de beschikbaar gestelde informatie.

Desondanks gelden de volgende beperkingen:

De op deze pagina’s beschikbare directe of indirecte verwijzingen en links naar inhoud van websites van derden (hierna ‘vreemde inhoud’) werden naar eer en geweten en met inachtneming met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld en zorgen alleen voor toegang tot deze websites.
Daarbij werd met name gelet op de betrouwbaarheid van derde aanbieders, de foutloosheid en rechtmatigheid van de ‘vreemde inhoud’.

Omdat de inhoud van websites altijd kan veranderen, is een continue afzonderlijke controle van de ‘vreemde inhoud’ niet in alle gevallen mogelijk en zonder concrete aanwijzingen van strafbare feiten niet redelijk. PRInnovation GmbH maakt vreemde inhoud uitdrukkelijk niet eigen, heeft geen invloed op de actuele en toekomstige vormgeving en niet op de inhoudelijke verklaringen en distantieert zich uitdrukkelijk van alle vreemde inhoud, die mogelijk het straf- en aansprakelijkheidsrecht overtreedt of in strijd is met de goede zeden.

Bij aanknopingspunten voor strafbare feiten wordt de betreffende ‘vreemde inhoud’ onmiddellijk gecontroleerd. Bij kennisneming van strafbare feiten worden dergelijke externe links onmiddellijk verwijderd. Alleen de betreffende aanbieder van de pagina, waarnaar verwezen werd, is aansprakelijk voor schade door gebruik of niet-gebruik van ‘vreemde inhoud’.

Voor zover de op deze pagina’s beschikbare inhoud rechtsvoorschriften, officiële aanwijzingen, adviezen of informatie bevat, is deze ze naar eer en geweten en met inachtneming van de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Bij tegenstrijdigheden geldt echter uitsluitend de actuele officiële versie, zoals deze in het daarvoor bedoelde officiële bekendmakingsorgaan gepubliceerd is. Eventuele juridische kennisgevingen, adviezen en informatie zijn vrijblijvend; er is geen sprake van een juridisch advies.

AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN VOOR HET BESCHIKBAAR GESTELDE INFORMATIEAANBOD

De toegang en het gebruik van deze pagina’s is voor eigen risico van de gebruiker. PRInnovation GmbH is niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid, actualiteit, begrijpelijkheid en continue beschikbaarheid van de beschikbaar gestelde inhoud. Met naam aangeduide bijdragen geven de mening van de auteur en niet altijd die van der PRInnovation GmbH weer.

Voor zover wettelijk toegestaan is PRInnovation GmbH niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade, die is ontstaan door het gebruik of niet-gebruik van de aangeboden informatie resp. door het gebruik van foutieve, onvolledige, niet actuele en/of onbegrijpelijke informatie. PRInnovation GmbH behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor, om delen van de pagina’s of het gehele aanbod zonder afzonderlijke aankondiging te wijzigen, aan te vullen, te wissen of de publicatie tijdelijk of definitief te staken.

Met het pure gebruik van de pagina’s ontstaan geen contractuele relatie tussen PRInnovation GmbH en de gebruiker. Voor zover wettelijk toegestaan zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele schade, die bij het oproepen of downloaden van gegevens door computervirussen of de installatie of gebruik van software wordt veroorzaakt.

AUTEURSRECHT

PRInnovation GmbH streeft ernaar, om bij alle publicaties de auteursrechten op de gebruikte grafieken, geluidsdocumenten, video’s en teksten in acht te nemen, door PRInnovation GmbH zelf opgestelde grafieken, geluidsdocumenten, video’s en teksten te gebruiken of gebruik te maken van licentievrije grafieken, geluidsdocumenten, video’s en teksten.

Op de op deze pagina’s gepubliceerde inhoud is principieel het Duitse auteursrecht van toepassing. De eventueel door derden beschermde handelsmerken zijn onderhevig aan de bepalingen van het betreffende geldige handelsmerkrecht en de eigendomsrechten van de betreffende geregistreerde eigenaren. Alleen op basis van het noemen alleen kan niet de conclusie worden getrokken, dat handelsmerken niet door rechten van derden beschermd zijn.

Voor elk gebruik dat niet is toegestaan door het Duitse auteursrecht is de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van PRInnovation GmbH of de betreffende auteursrechthouder nodig. Dit geldt met name voor de vermenigvuldiging, bewerking, vertaling, opslag, verwerking, weergave van inhoud in databases of andere elektronische media en systemen alsmede elektronisch gebruik. Het niet-toegestane gebruik van afzonderlijke inhoud of complete pagina’s is niet toegestaan en is strafbaar.

De weergave van deze pagina’s in vreemde frames (deel van een HTML-pagina) is alleen toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

GELDIGHEID VAN DEZE AANSPRAKELIJKHEIDSUITSLUITING

Indien delen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig overeenkomen met de geldende rechtssituatie, worden de overige delen van dit document qua inhoud en geldigheid hierdoor niet aangetast.

CHOOSE YOUR LANGUAGE:


ČEŠTINA   |   DEUTSCH   |   ESPAÑOL   |   ITALIANO   |   NEDERLANDS   |   POLSKI

This will close in 0 seconds